تماس با شرکت آجر مجوّف و گیتی اصفهان

مدیر عامل: سید حسن منصوری تهرانی

Email: mansoori@mojavaf.com

مدیر کارخانه: مهدی کدخدایی

Email: kadkhodaee@mojavaf.com

09133093327

دفتر مرکزی: اصفهان، چهارباغ پایین، مقابل هتل پیروزی، پلاک 743 031 فاکس: 32216050 تلفن: 03132228798 – 03132201393 – 03132201395 – 03132229270 کارخانه شماره 1 آجر مجوّف: اصفهان، کیلومتر 6 بزرگراه آزادگان، خیابان 26 فاکس: 33800345 031 تلفن: 03133802066 – 03133802556 – 03133800346 – 03133800347 کارخانه شماره 2 آجر گیتی اصفهان: کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان، خیابان 34، جنب کارخانه گچ اصفهان فاکس: 3804893 031 تلفن: 03133804890 – 03133804891 – 03133804892 – 03133804080